Кибер Сол

Цялостни високо ефективни и високо производителни решения в областта на кибер сигурността. Извършване на одит и анализ на проблемите в кибер защитата при вече съществуващи инфраструктури. Проектиране, разработка и внедряване на кибер защитени и високо производителни информационни системи.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

Ефективни и високо производителни решения в областта на кибер сигурността

 • ОДИТ И АНАЛИЗ на ИТ (информационни технологии) инфраструктура. Оценка надеждността и сигурността на отделните системи и връзките им в цялостна инфраструктура, както и ефективността на тяхното използване.
 • ОЦЕНКА НА РИСКА и определяне степента на защита или слабост в кибер защитата на ИТ инфраструктура и мрежови комуникации през интранет и Интернет мрежи.
 • ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПОРЪКИ и внедряване на системи за повишаване сигурността на системите.
 • РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ И ОТДАЛЕЧЕНО АДМИНИСТРИРАНЕ сигурен отдалечен достъп до работното место и отдалчено администриране
 • ИНТЕГРАЦИЯ С ОБЛАЧНИ УСЛУГИ, определяне степента на риск за пробив в кибер защитата при съответните облачни услуги и връзката им с частни системи.
 • ОБУЧЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, внедряване на добри практики, сертификации. Осигуряване на поддръжка и администриране на мрежи, сървъри, системи и комуникации.
 • ПРОЕКТИРАНЕ, разработка, внедряване и поддръжка на високо производителни и защитени информационни системи и решения, облачни технологии и интегрирани информационни системи, електронни услуги, услуги за въвеждане, обработка и миграция на данни.
 • ЕЛЕКТРОННО АРХИВИРАНЕ, дигитализация, локални и глобални мрежи и комуникации на национални и регионални бази от данни и електронни регистри, системен и мрежови софтуер.
 • КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ в областта на информационните технологии и системи, управление на проекти в областта на информационните технологии и системи, разработване и внедряване на решения в областта на криптирането, киберсигурност и защита на критична инфраструктура и информационни системи.
 • УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ, изграждане на специфични решения, интеграция, внедряване и поддръжка.
 • БЛОКЧЕЙН, разработка и внедряване на решения.

ТЕХНОЛОГИИ

Най-добрите и високо ефективни съвременни технологии

 • Интернет комуникации и компютърни мрежи, протоколи за комуникации, защитни стени;
 • Операционни системи;
 • Файлови сървъри и системи;
 • Бази данни;
 • Интернет, Уеб услуги и приложения;
 • Електронна поща;
 • Уеб сървъри;
 • Файлови сървъри;
 • Домейн технологии;
 • Администриране и oтдалечен достъп, oтдалечен достъп до работното место;
 • Филтриране на данни и съдържание;
 • Антивирусна защита;
 • Средства за наблюдение на събития;
 • Средства за наблюдение и филтриране на данни;
 • Проследяване на нерегламентирана Интернет комуникации;
 • Наблюдение на нерегламентирани действия на потребители;
 • Наблюдение за въздействие от зловреден програмен код;
 • Проследяване за нерегламентирано подслушване на данни, потребителски действия, системно състояние на мрежи, машини и др.;
 • Наблюдение и проследяване на субекти наблюдаващи работата на защитавана инфраструктура през компютърни системи;
 • Електронна идентичност;
 • Електронно подписване;
 • Проверка за подправяне на данни и друга електронна информация;
 • Криптографска защита и сигурност;
 • Анализ на криптографски средства;
 • Защита на данни от неправомерен достъп, подправяне и манипулиране;
 • Електронен подпис и удостоверителни услуги;
 • Решения за специализиран криптографски хардуер;
 • Асиметрични алгоритми за криптиране;
 • Симетрични алгоритми за криптиране;
 • Цифрови токъни за удостоверяване и подсигуряване на процеси;
 • Мултифакторна автентикация на процеси, услуги, системи и потребители;
 • Blockchain: Distributed ledger, Validation, PoW, PoS, Smart contracts, интеграция, технологии;
ISO

Сертификация

Кибер Сол притежава сертификация по международните стандарти ISO 20000, ISO 27001, ISO 9001.
Нашите експерти са с висока квалификация и сертифицирани от водещите организации в бранша.   

КонтактиАдрес:

гр. София,
бул. кап. Димитър Списаревски №3

E-mail:


© Copyright 2020 CyberSol - All Rights Reserved